Algemene voorwaarden

Pretecho Brabant is een dienst van Echopraktijk Oss. Op alle reserveringen en verrichte diensten van Echopraktijk Oss zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

Doel echoconsult:

Het doel van een echo bij Echopraktijk Oss is het via echografische technieken zichtbaar maken van het ongeboren kind voor niet medische doeleinden.

Geen enkele uitspraak gedaan voor, tijdens of na het bezoek mag worden uitgelegd als een medisch oordeel. In geen geval wordt bewust gezocht naar afwijkingen. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel achteraf gebleken afwijkingen.

Doorverwijzing:

Indien er sprake mocht zijn van een, naar ons inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit in overleg met de cliënte terugkoppelen naar haar behandeld arts of verloskundige.

Geslachtsbepaling:

Vanaf 14 weken kan er worden gekeken naar het geslacht. Hierover kan Echopraktijk Oss nooit 100% zekerheid garanderen. Echopraktijk Oss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel foutieve beoordeling van het geslacht.

Kwaliteit:

Echopraktijk Oss werkt uitsluitend met een goed opgeleide professionele echoscopiste en moderne apparatuur. In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Omdat het eindresultaat mede bepaald wordt door externe factoren, kan geen garantie worden gegeven op een bepaald eindresultaat.

Vertrouwelijkheid:

Echopraktijk Oss verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het bezoek wordt verkregen.

Auteursrecht:

Echopraktijk Oss is bevoegd om verkregen beeldmateriaal te gebruiken voor promotie doeleinden mits cliënte nadrukkelijk verzoekt hier niet mee akkoord te zijn. Het materiaal wordt anoniem gebruikt.

Reservering:

Bij het maken van de reservering wordt gekozen voor een echo tegen een overeengekomen prijs. Betaling is contant verschuldigd direct na afloop van het bezoek.

Overmacht:

Indien Echopraktijk Oss na het maken van een reservering niet in staat is om de overeengekomen prestatie te leveren, dan zal zij cliënte hierover zo spoedig mogelijk informeren. Er zal in overleg een nieuwe afspraak ingepland worden. Cliënten kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van financiële compensatie.

Aansprakelijkheid:

Echopraktijk Oss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan cliënten door welke oorzaak dan ook, noch voor daaruit voortvloeiende kosten en/of vergoedingen.